meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ook recht op transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Werkgevers opgelet. Het filenieuws onderweg naar kantoor was misschien minder saai en ik zou dit blog ook graag flitsender willen beginnen, maar het is niet anders. Een nieuwe aanvulling van onze Hoge Raad op de WWZ is een feit: Wil je een arbeidsovereenkomst van een of meer werknemers gedeeltelijk beëindigen of het aantal werkuren substantieel en structureel verminderen, dan heeft de werknemer recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dat heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 14 september 2018 bepaald.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Gedeeltelijke transitievergoeding

Hoewel dit niet met zoveel woorden in de wet is opgenomen, vindt de Hoge Raad dit wel in lijn met de wet. Ook die werknemers moeten immers voor het gedeelte, waarvoor ze worden ontslagen ook op zoek naar ander werk. Bovendien, stel dat de werkgever eerste de arbeidsduur (beetje bij beetje) bepekrt en later alsnog de hele arbeidsovereenkomst wil beëindigen, zou dat tot de oneerlijke situatie leiden, dat de werknemer dan een lagere transitievergoeding zou krijgen, omdat dan het laatstverdiende salaris waarover de transitievergoeding wordt berekend ook lager is en dus een stuk vergoeding misloopt (kortom, die truc werkt niet meer).

De belangrijkste overweging van de Hoge Raad is:

"De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst voorziet niet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Volgens het wettelijk stelsel wordt een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel opgezegd of ontbonden. Bij de regeling van de transitievergoeding is kennelijk bij dit wettelijk stelsel aangesloten. Blijkens de regeling van die vergoeding in art. 7:673 lid 1 BW is een transitievergoeding alleen verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. In de wet is niet voorzien in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding in het geval van een vermindering van de arbeidsduur. Desalniettemin moet de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding wel worden aanvaard voor het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Hierbij valt te denken aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken (vgl. Kamerstukken II, 2013/14, 33818, nr. 3, p. 103 en HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651, rov. 3.3.8)."

Redenen voor gedeeltelijk ontslag

Er kunnen allerlei redenen zijn, waarom je als werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer gedeeltelijk (maar niet helemaal) wil beëindigen, bijvoorbeeld:

Wanneer recht op gedeeltelijke transitievergoeding

De voorwaarden voor werknemers om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke transitievergoedeing zijn, dat er sprake moet zijn van substantiële (meer dan 20%) en structurele vermindering van uren. Overigens geldt dit volgens de Hoge Raad ook als je werkgever de hele arbeidsovereenkomst beëindigt en een nieuwe, minder uren bevattende, arbeidsovereenkomst aanbiedt, als in feite slechts is bedoeld om de bestaande arbeidsovereenkomst aan te passen.

Hoogte gedeeltelijke transitievergoeding

De hoogte van de vergoeding, waarop de werknemer recht heeft, wordt naar evenredigheid berekend. De Hoge Raad overweegt:

"De gedeeltelijke transitievergoeding dient berekend te worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond."

Dit kan nog wel tot discussie leiden, wat de vergoeding nu eigenlijk moet inhouden. Vragen? Neem hier contact met me op.

mr. Ruud Gijsen (advocaat)

Delen op