meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

De meest gestelde vragen door werknemers over ontslag

Dreigend ontslag levert veel stress op. Die willen we zo snel mogelijk bij je wegnemen. Persoonlijk contact, goede raad en advies en uiteraard een daadkrachtig advocaat is essentieel. In dit blog beantwoorden we alvast zo veel mogelijk vragen.

Direct contact / Like ons op Facebook

Ik word ontslagen. Wat moet ik doen?

Als je vermoedt dat een ontslag boven je hoofd hangt, is het verstandig snel contact te zoeken en een afspraak te maken met een advocaat die thuis is in het arbeidsrecht. Ter voorbereiding op deze afspraak moet je zoveel mogelijk informatie verzamelen die van belang kan zijn. Denk aan je arbeidsovereenkomst, salarisstroken, cao, belangrijke brieven en/of emailcorrespondentie, verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken e.d.

Ik ben op staande voet ontslagen, mag dat?

Een werkgever mag je alleen op staande voet ontslaan als hiervoor een dringende reden is. Wat een dringende reden is, hangt af van het geval. Er moet wel echt wat aan de hand zijn. Lees in dit geval ook nog eens ons blog "slechte grap geen reden voor ontslag op staande voet". Als je op staande voet ontslag hebt gekregen, is het zaak dat hiertegen zo snel mogelijk wordt geprotesteerd. Voor de invoering van de WWZ had je 6 maanden de tijd, maar tegenwoordig is die termijn maar 2 maanden. Uiteraard is het zaak zo snel mogelijk actie te ondernemen, want formeel eindigt de arbeidsovereenkomst en stopt je werkgever de loonbetaling.  Neem dan ook zo snel mogelijk contact op met mr. Gijsen van Advocatenkantoor Gijsen om samen een plan de campagne te bespreken.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Wanneer je tenminste 24 maanden in dienst bent geweest, heb je in beginsel recht op een transitievergoeding. Hierop zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als je werkgever failliet gaat. Als u op staande voet wordt ontslagen heeft u ook geen recht op een transitievergoeding. Lees in dit verband ook ons blog "uitzonderingen op de transitievergoeding".Als je geen vergoeding krijgt, dan dien je binnen drie maanden na afloop van het dienstverband een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Hiervoor kun je contact opnemen met mr. Gijsen.

Mijn werkgever heeft zich niet aan de aanzegplicht gehouden. Heb ik nu recht op een vergoeding?

Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van zes maanden of langer, moet de werkgever uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk meedelen of het contract al dan niet wordt verlengd. Doet hij dit niet, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd. Binnen twee maanden na afloop van het arbeidscontract moet een verzoekschrift hiertoe bij de kantonrechter worden ingediend. Als het verzoekschrift te laat wordt ingediend, hoeft de werkgever de boete niet meer te voldoen. Neem dus tijdig contact op met de arbeidsrechtspecialist, mr. Gijsen. Lees ook ons blog "ontslag aanzeggen bij indiensttreding is niet in strijd met aanzegplicht".

Wat is een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst?

Wanneer zowel jij als de werkgever vinden dat het redelijk is dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, kan er een zogenaamde beëindigingsovereenkomst worden opgesteld. Belangrijk is dat de tekst en inhoud hiervan worden beoordeeld door een arbeidsrechtadvocaat, zodat je niet het risico loopt dat geen (of te laat) de WW uitkering te ontvangen. Hebt je ingestemd met de beëindiging van je dienstverband en krijg je hier later spijt van, dan kun je de beëindigingsovereenkomst binnen twee weken schriftelijk herroepen. Je werkgever moet je hierop schriftelijk binnen twee werkdagen na de instemming op hebben gewezen. Als hij dit niet heeft gedaan, heb je drie weken de tijd om de instemming te herroepen. Lees hier ons blog hierover "opzegging arbeidsovereenkomst met instemming werknemer heeft geen toegevoegde waarde.

Wat is mijn opzegtermijn?

Als je werkgever je ontslaat, moet (na verkregen toestemming van het UWV) een opzegtermijn in acht worden genomen. Hoeveel maanden deze bedraagt, hangt af van wat er in je arbeidscontract of in de CAO staat vermeld en hoe lang je in dienst bent. Juridisch advies vragen aan een deskundige is ook in dit geval zeer aan te raden!

Mag ik in mijn proeftijd worden ontslagen?

Ja. Als je met je werkgever een proeftijd bent overeengekomen, kunt u van de ene op de andere dag worden ontslagen. Bij een contract korter dan 6 maanden mag geen proeftijd meer worden overeen gekomen. Voor vragen hierover: neem contact op met mr. Gijsen.

Mag ik tijdens ziekte worden ontslagen?

Dit mag alleen in uitzonderlijke gevallen. Normaliter is het de eerste twee jaar tijdens ziekte lastig om een werknemer te ontslaan. Vragen hierover? Neem contact op.

Mag ik tijdens mijn zwangerschap worden ontslagen in mijn proeftijd?

Nee, dit mag niet. Je werkgever zal dan je salaris moeten doorbetalen. Let op: je moet wel kunnen aantonen dat je ontslagen wordt omdat je zwanger bent. 

Ik ben het niet eens met de vertrekregeling uit het sociaal plan. Wat nu?

Soms noemt een werkgever een door hem opgestelde vertrekregeling een sociaal plan terwijl het dit officieel niet is. In dit geval dient je de rechter om uitsluitsel te vragen. Neem hiertoe contact op met mr. Gijsen.

Mag mijn werkgever een vordering op mijn salaris verrekenen?

De wet stelt daaraan voorwaarden. Bij het einde van je dienstveband mag het wel. Let dus op dat je daar ook afspraken over maakt in de beëindigingsovereenkomst. Gedurende het dienstverband is de verrekeningsbevoegdheid wettelijk beperkt tot een aantal vorderingen en dan nog afhankelijk van de vordering slechts een beperkt deel per maand en afhankelijk van de schriftelijke afspraken. Is er niks afgesproken dan dienen derdenbeslagen en het minimum loon buiten beschouwing te worden gelaten bij verrekening tijdens dienstverband. Kortom, neem bij verrekeningsperikelen altijd contact op met mr. Gijsen

Ik word weggepest door mijn werkgever, mag dat?

Nee. Je werkgever heeft de plicht om op een nette manier met je om te gaan. Dit geldt omgekeerd ook. Logisch eigenlijk he. Dit is gebaseerd op de eisen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De praktijk is echter heel anders. Word je gepest, maak een verslag van alle de pesterijen en verzamel bewijs. Rechters zijn nu eenmaal niet gecharmeerd van pestende werkgevers! Neem contact op met mr. Gijsen om te bespreken wat u hiertegen kunt doen. 

Mag mijn werkgever zomaar mijn salaris verlagen?

Nee. Uw werkgever mag dit alleen als er bijzondere omstandigheden zijn. De werkgevere mag ook niet eenzijdig uw werktijden wijzigen of bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding verlagen. Als uw werkgever de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen en u bent het hier niet mee eens, neem dan contact op met mr. Gijsen

Heb ik altijd recht op een uitkering bij ontslag?

Nee. Wanneer je werkgever zich niet aan de opzegtermijn heeft gehouden, kan dit van invloed zijn op het al dan niet verkrijgen van een uitkering. Ook bij ontslag op staande voet heb je geen recht op een uitkering. Reden te meer om daar meteen tegen op te treden.

Kan mijn werkgever een WW uitkering garanderen?

Nee. Het UWV bepaalt of je recht hebt op een WW uitkering. Laat altijd checken of je ontslag voldoet aan de vereisten om een WW uitkering te krijgen. Neem hiertoe contact op met mr. Gijsen

Heb ik recht op een getuigschrift?

Ja. En de werkgever mag zich hierin niet negatief over je uitlaten. 

Ik kan geen advocaat betalen. Kan ik toch een advocaat om hulp vragen?

Ja. Soms betaalt de overheid een deel van de advocaatkosten via een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Wel moet er altijd een eigen bijdrage worden betaald. Wil je meer informatie hierover?  Neem dan contact op met ons kantoor of kijk op www.rvr.org.

Ik ben rechtsbijstand verzekerd. Mag ik dan toch een andere advocaat inschakelen?

Ja. Er is sprake van een vrije advocaatkeuze. Zie ook ons blog "vrije advocaatkeuze en liever geen geschil met uw rechtsbijstandverzekeraar". De verzekeraar moet echter wel akkoord gaan met je keuze en kan hier bepaalde eisen aan stellen. 

Tot slot

Hopelijk hebben we met dit blog al veel van je vragen beantwoord. Maar ja, na meer dan 20 jaar in de praktijk weten wij dat geen twee zaken hetzelfde zijn. Dus zit je met vragen, neem gerust contact op. Er is overigens meer handige informatie te vinden op deze website

Mr. Ruud Gijsen, Advocaat

 

 

Delen op