meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Uitzonderingen op de transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, na ontslag in principe recht op een transitievergoeding. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen, waarvan hieronder een overzicht.

Kleine werkgevers, aangepaste transitievergoeding

Voor “kleine werkgevers” geldt een afwijkende berekening van de transitievergoeding. Bij deze berekening kunnen de maanden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten. Dit kan echter alleen als de arbeidsovereenkomst met werknemer is geëindigd vanwege bedrijfseconomische redenen. De definitie van een kleine werkgever is: een werkgever die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt, gemiddeld 25 werknemers in dienst had. Deze regeling voor kleine werkgevers vervalt 1 januari 2020.

Oudere werknemer, aangepaste transitievergoeding

Er geldt ook een afwijkende berekening van de transitievergoeding als een werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en deze arbeidsovereenkomst tenminste 10 jaar heeft geduurd. De transitievergoeding voor deze oudere werknemer bedraagt voor de jaren na zijn 50e jaar 1 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit is een regeling die geldt niet voor kleine werkgevers. Ook deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Individuele afspraken gaan voor transitievergoeding

Als er vóór 1 juli 2015 afspraken zijn gemaakt over een ontslagvergoeding of beëindigingsvergoeding is de transitievergoeding alleen verschuldigd indien de werknemer afziet van het verkrijgen van de contractuele beëindigingsvergoeding. Doet de werknemer dit niet, vervalt het recht op de transitievergoeding.

Wanneer is de transitievergoeding niet verschuldigd?

Afspraken vastgelegd in de CAO

Als er in de CAO een voorziening voor de werknemers is opgenomen die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding, is de transitievergoeding niet verschuldigd.

Jonge werknemer

Als de werknemer op het moment van het eindigen van de arbeidsovereenkomst nog geen achttien jaar is en de werknemer gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week heeft gewerkt, is de transitievergoeding niet verschuldigd.

AOW gerechtigde werknemer

Als de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met of na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, is de transitievergoeding evenmin verschuldigd.

Verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer

Als de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

Failliete werkgever

Als de werkgever in staat van faillissement is gesteld, als surseance van betaling is verleend of als op de werkgever de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is, is de transitievergoeding niet verschuldigd.

Tot slot

Of u nu werkgever of werknemer bent, krijgt u te maken met zaken als ontslag en transitievergoeding, neem dan contact op met Advocatenkantoor Gijsen en laat u informeren door mr. Ruud Gijsen. Welke afspraken u ook maakt, goede vastlegging is essentieel om te voorkomen dat uw werknemer straks naast de vergoeding ook nog aanspraak kan maken op de transitievergoeding.

 

 

 

 

 

Delen op