meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Opzegging duurovereenkomst zonder opzegtermijn niet altijd toegestaan

Waarom the Rolling Stones nog steeds bestaan? Mick Jagger en Keith Richards zijn wellicht contractueel "tot elkaar veroordeeld", zoals uit een recente uitspraak van een Nederlandse rechter bleek. Een toetsenist van een band eiste in een procedure schadevergoeding omdat de voorman van de band met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen de samenwerking met de toetsenist, die al ruim 25 jaar in de band speelde, had opgezegd.

In bovengenoemde zaak is sprake van een duurovereenkomst. Een duurovereenkomst is een rechtsverhouding waarbij partijen zich (stilzwijgend) hebben verbonden gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer prestaties te verrichten, waarbij de prestaties voortdurend, telkens terugkerend of opeenvolgend dienen te zijn.

Een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan in principe altijd worden opgezegd. Wel moet rekening worden gehouden met de redelijkheid en billijkheid. Deze kunnen met zich meebrengen dat voor de opzegging een voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond vereist is, er een opzegtermijn in acht moet worden genomen of een schadevergoeding moet worden betaald.

In het geval van de toetsenist was het zo dat ook de toetsenist wel van de samenwerking met de band af wilde, maar van mening was dat er een opzegtermijn in acht had moeten worden genomen. Nu dit niet het geval was, eiste de toetsenist een schadevergoeding van € 25.000,00 wegens gederfde inkomsten.

Om te bepalen of er een opzegtermijn in acht had dienen te worden genomen, moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afgewogen. In het geval van de toetsenist heeft de rechter geoordeeld dat als er wel een opzegtermijn was geweest, de inkomstenderving die de toetsenist nu heeft geleden aanzienlijk minder had kunnen zijn, omdat hij dan in de gelegenheid was geweest vervangend werk te vinden. De rechter heeft geoordeeld dat een opzegtermijn van 6 maanden redelijk zou zijn geweest. Hierbij heeft hij de duur van de samenwerking, het feit dat de toetsenist voor zijn hoofdinkomen afhankelijk was van de band en het gegeven dat het voor de toetsenist gezien zijn leeftijd (52 jaar) en de culturele sector waarin hij werk moet zoeken, moeilijk zal zijn om snel vervangend werk te vinden. De geëiste schadevergoeding werd gedeeltelijk toegewezen. 

Toegegeven, Mick en Keith zouden dus weldegelijk van elkaar af kunnen, maar de opzegtermijn zou aanzienlijk zijn, om over de schadevergoedingen die over en weer geëist zouden kunnen worden, nog maar niet te spreken. Het zal the Stones-fan worst wezen, zolang ze maar spelen!

Delen op