meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Kennelijk onredelijk ontslag

Wat is een kennelijk onredelijk ontslagprocedure?

De kennelijk onredelijk ontslagprocedure heeft zijn langste tijd gehad met het inwerking treden van de wijzigingen in het arbeidsrecht (WWZ) die in 2015 en 2016 hun beslag krijgen. Het is een gerechtelijke procedure die door een werknemer opgestart kan worden als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd. Als een werkgever kiest voor de aanvraag van een ontslagvergunning via het UWV, kan de werkgever, als de ontslagvergunning wordt verleend, de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder dat een ontslagvergoeding moet worden betaald. Het UWV heeft namelijk niet de bevoegdheid om te bepalen dat de werkgever een ontslagvergoeding moet betalen.

Via de kennelijk onredelijk ontslagprocedure kan de werknemer de kantonrechter vragen een schadevergoeding toe te kennen. Het ontslag dat werknemer heeft gekregen moet dan “kennelijk onredelijk” zijn. Met “kennelijk onredelijk” wordt bedoeld dat het voor een ieder duidelijk moet zijn dat het ontslag onredelijk is. Een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag kan ingediend worden tot uiterlijk 6 maanden na ontslag datum.

Factoren die een rol spelen voor de rechter

Een rechter kijkt per geval of een ontslag kennelijk onredelijk is. Daarbij zal hij de volgende factoren laten meewegen:

 • de duur van het dienstverband;
 • de leeftijd van de werknemer;
 • de reden van opzegging van het dienstverband;
 • eventuele verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever of de werknemer;
 • de manier van functioneren van de werknemer;
 • de financiële positie van de werkgever;
 • eventuele arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de oorzaak daarvan;
 • de inspanning van de werkgever om voor de werknemer ander passend werk te vinden;
 • de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt
 • de vraag of de werkgever vrijwillig al een ontslagvergoeding heeft aangeboden aan de werknemer en de hoogte van deze vergoeding;
 • etcetera.

Schadevergoeding of herstel van het dienstverband

Meestal wordt door een werknemer een schadevergoeding gevorderd, maar een werknemer kan ook herstel van het dienstverband vorderen. Dit laatste komt echter niet veel voor. Als een werkgever veroordeeld zou worden tot herstel van de arbeidsovereenkomst, stelt de rechter meestal ook een afkoopsom vast, zodat de werkgever ook de mogelijkheid heeft om de werknemer een afkoopsom te betalen in plaats van hem of haar weer in dienst te nemen.

Als een werknemer schadevergoeding vordert, moet hij een begroting maken van de schade die hij daadwerkelijk lijdt. Hiervoor zal o.a. een schatting moeten worden gemaakt van de te verwachten werkloosheidsduur. De website www.hoelangwerkloos.nl geeft een goede indicatie van hoe lang een werknemer werkloos blijft.

Ook kantonrechters raadplegen deze site, zo blijkt uit diverse gerechtelijke uitspraken. Ook zou de werknemer nog andere elementen kunnen vorderen zoals bijvoorbeeld pensioen schade en het wegvallen van een leaseauto.

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure kansrijk?

De koo-procedure betreft een dagvaardingsprocedure. Na dagvaarding en conclusie van antwoord volgt meestal een behandeling, de comparitie van partijen. Tijdens de mondelinge behandeling mogen zowel de advocaat van werkgever als de advocaat van werknemer toelichting geven op de standpunten. De kantonrechter kan vragen stellen en zal bepalen of de partijen onderling nog een regeling kunnen treffen. Als een schikking niet tot de mogelijkheden behoort, zal de kantonrechter -eventueel na nadere bewijsvoering- beoordelen of er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag en zo ja, of er sprake is van schade. Dit wordt in een vonnis uitgesproken.

Naarmate meer van bovenvermelde factoren in het voordeel van de werknemer spreken, is de kans groter dat de rechter het ontslag kennelijk onredelijk zal vinden. Echter, als de werkgever aannemelijk kan maken dat de financiële situatie van het bedrijf slecht is, dan is de kans aanwezig dat de werkgever geen schadevergoeding hoeft te betalen.

Transitievergoeding

Op grond van het gewijzigde arbeidsrecht (WWZ), zal de kennelijk onredelijke ontslagprocedure vanaf 1 juli 2015 worden afgeschaft. In plaats daarvan heeft iedere werknemer, die langer dan 2 jaar in dienst is geweest aanspraak op een transistievergoeding. Alleen in zeer uitzonderlijke aan de werkgever te verwijten gevallen, zal nog ruimte blijven voor een aparte vordering uit hoofde van schadevergoeding, het zogenaamde "muizengaatje". Hoe groot dat gaatje is, zal in de praktijk moeten blijken. Lees hier meer over de wijzigingen in het arbeidsrecht.

Wilt u weten of het (nog) zin heeft om een kennelijk onredelijk ontslagprocedure op te starten? Neem dan nu contact op met mr. Gijsen, uw arbeidsrechtadvocaat.

Delen op