meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

De wijzigingen arbeidsrecht en ontslagrecht vanaf januari 2015 op een rij

Werkgevers en werknemers opgelet! Op 1 januari 2015 treedt het eerste gedeelte van de wijzigingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht in werking, gevolgd door de rest van de wijzigingen per 1 juli 2015 (en een resterend gedeelte in 2016).

Wet Werk en Zekerheid

De wijzigingen zijn het gevolg van de Wet Werk en Zekerheid, die de bedoeling heeft de arbeidsmarkt -vanuit juridisch perspectief- weer op gang te brengen. Flexibele werknemers zouden sneller een vaste baan moeten kunnen krijgen en langdurige dienstverbanden van bijvoorbeeld bestuurders en managers of oudere werknemers zouden gemakkelijker beëindigd moeten kunnen worden, zodat de doorstroming op de arbeidsmarkt verbeterd wordt. Alom worden kritische geluiden waargenomen of deze doelstelling met de doorgevoerde wijzigingen wordt bereikt. Ook werken de wijzigingen op langere termijn door voor werkgevers. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor zieke werknemers en hun re-integratietraject, is het verstandiger om uw onderneming in een franchiseformule te gieten, zijn er andere ondermingsrechtelijke gevolgen.

De wijzigingen arbeidsrecht en ontslagrecht op een rij

Hoe het ook zij, werknemers en werkgevers dienen geïnformeerd en voorbereid te zijn op wat komen gaat, want de wetswijzigingen kunnen grote impact hebben.

In werking per 1 januari 2015

Aanzegplicht/-termijn

Één maand voor einde AOK die van rechtswege eindigt schriftelijk aanzeggen (motivering niet vereist); voortzetten of niet en zo ja, onder welke voorwaarden; geldt ook weer voor opvolgende AOK’s

Uitgezonderd: AOK < 6 maanden en AOK die niet eindigt op kalenderdatum

Sanctie op niet-nakomen: boete 1 maandsalaris, naar rato van mate niet nakomen, óók als AOK wordt voortgezet, boete(vordering) verjaart na 2 maanden en voortzetting AOK bij niet nakoming of voortzetting zonder tegenspraak op dezelfde voorwaarden max 1 jaar

Proeftijd

Bij AOK < 6 maanden niet meer toegestaan; nietig als opgenomen in opvolgende AOK; óók als het andere wg is, die redelijkerwijs als opvolger moet worden aangemerkt, tenzij in die AOK duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van de wn worden geëist

Non-concurrentiebeding

 • Geen nc-beding in tijdelijke AOK, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen nc-beding noodzakelijk maken
 • Moet in AOK gemotiveerd worden
 • Wet eist geen mede-ondertekening/akkoord/acceptatie door wn van die belangen, maar heeft wel de voorkeur
 • Opvolgende AOK, nc-beding altijd opnieuw overeenkomen
 • Zwaarwegende bedrijfsbelangen moeten gelden ttv aangaan AOK, maar ook ttv toetsing
 • Nc-beding vervalt bij einde agv ernstig verwijtbaar handelen/nalaten wg
 • Oude recht blijft van toepassing op vóór 1 januari 2015 aangegane AOK

In werking per 1 juli 2015

Nieuwe ketenregeling

3 schakels, max 24 maanden met 6 maand tussenpoze; afwijking CAO mogelijk, maar alleen als voor die functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dat eist en dan nog max 6 schakels, max 48 maanden met 6 maanden tussenpoze

Uitgezonderd: Wn < 18 jaar met gemiddeld < 12 uur/week, bestuurders, in het kader van educatie en in door minister aan te wijzen gevallen

Nieuw ontslagrecht

 • Nieuwe “rechtsfiguur”: opzegging met schriftelijke instemming wn
 • Wn kan < 14 dagen herroepen (bij instemming < 6 mnd, daarna niet meer)
 • Wg moet wn < 2 dagen op herroepingsrecht wijzen, anders herroepingstermijn 3 weken
 • Herroeping -> opzegging/VSO geacht niet te hebben plaatsgevonden
 • Herroepingsrecht afkopen met hogere vergoeding lijkt juridisch mogelijk

Opzegging met redelijke grond

 • Geen keuze meer tussen UWV en Ktr
 • UWV en Ktr toetsen aan dezelfde criteria. Beleidsregels Ontslagtaak UWV zullen in ministeriële regeling worden vastgelegd
 • 8 gronden in de wet opgenomen:
  • a. bedrijfssluiting en bedrijfseconomische omstandigheden
  • b. twee jaar ziek
  • c. regelmatig ziek
  • d. disfunctioneren na verplicht verbetertraject
  • e. verwijtbaar handelen of nalaten
  • f.  gewetensbezwaren
  • g. verstoorde arbeidsverhouding
  • h. andere omstandigheden
 • Gronden: a. + b. -> UWV
 • Afwijzing wg-verzoek, wg kan alsnog naar ktr
 • Toewijzing wg-verzoek, wn kan alsnog naar ktr, herstel AOK vragen
 • Gronden: c. t/m h. -> Ktr
 • Tegen beslissing Ktr is hoger beroep en cassatie mogelijk
 • Appel heeft geen schorsende werking!
 • Kennelijk onredelijke ontslagprocedure komt te vervallen
 • Gescheiden en simultane behandeling van diverse verzoeken bij diverse instanties (lijkt) mogelijk
 • Eenmaal “gratis” opzeggen tegen of na AOW-leeftijd

Transitievergoeding (TV)

 • Verschuldigd vanaf 2 jaar dienstverband
 • Ingeval initiatief wg, tenzij ernstige verwijtbaarheid wn of pensioengerechtigde leeftijd wn, ingeval initiatief wn als sprake is van ernstige verwijtbaarheid werkgever
 • 1-10 jaren, 1/3 bruto maandsalaris (B-component vroegere ktr-formule), 11 plusjaren, ½ bruto maandsalaris, maximum € 75.000,- of bruto jaarsalaris als dat hoger is
 • Vrij besteedbaar door ex-wn
 • Tussenpozen in dienstverband tellen niet mee (ketenregeling)
 • Naast TV kan Ktr billijke vergoeding toekennen aan wn ingeval van ernstige verwijtbaarheid wg (let op: niet conform ktr-formule)
 • Afwijken bij CAO ten gunste van wn mag, ten nadele niet

Wat betekenen de wijzigingen voor u?

Kort en (te) bondig gezegd, verandert er aan bestaande contracten voor bepaalde tijd niets. Contracten die vanaf 1 januari 2015 worden gesloten moeten aan de nieuwe regels voldoen. Werkgevers die afscheid willen nemen van werknemers met (zeer) lange dienstverbanden, doen er soms goed aan af te wachten tot na 1 juli 2015. Lopende reorganisaties zullen worden afgerond en er zullen hoogstwaarschijnlijk veel nieuwe sociaal plannen worden geschreven voor toekomstige reorganisaties, waarbij gouden handdrukken en golden parachutes worden omgebogen tot transitievergoedingen.

Uiteraard is elke situatie anders en geven wij graag een advies op maat.

Hebt u vragen of wilt u uw arbeidscontracten getoetst hebben aan de nieuwe regels, neem hier contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Delen op