meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ontslag statutair directeur

De statutair directeur, bestuurder, heeft naast zijn arbeidsrechtelijke overeenkomst met de vennootschap ook een vennootschapsrechtelijke relatie tot de vennootschap. Hij wordt immers door de aandeelhoudersvergadering benoemd. Niet zelden leidt een beslissing tot ontslag van een bestuurder tot meer geschillen binnen de onderneming.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Arbeidsrecht en vennootschapsrecht

Om een statutair directeur te ontslaan is beëindiging van beide relaties nodig. De algemene vergadering van aandeelhouders zal een geldig besluit tot ontslag moeten nemen, waarbij dus aan alle formaliteiten is voldaan. Gedacht moet worden aan het correct uitroepen van de vergadering, daadwerkelijke verschijning van de directeur, in acht nemen van het recht op hoor en wederhoor etc. Kleeft er aan het ontslag een formeel gebrek, dan kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de geldigheid van het ontslagbesluit. Goede advisering is van groot belang.

Daarnaast zal op correcte wijze de arbeidsrechtelijke overeenkomst moeten worden opgezegd. Daarvoor is -anders dan bij gewone werknemers- geen ontslagvergunning van het UWV nodig, maar wel instemming van de ondernemingsraad (OR).

Toestemming OR vereist

De positie van een statutair directeur in het arbeidsrecht wijkt af van die van de “gewone” werknemer. De afwijking zit hem in het feit dat een statutair directeur naast de arbeidsrechtelijke relatie ook een vennootschapsrechtelijke betrekking heeft met de onderneming. De bevoegdheid tot benoeming én ontslag van een statutair directeur berust meestal bij de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).

Schadevergoeding ingeval van kennelijk onredelijk ontslag

Ook als aan alle voorwaarden voor het ontslag is voldaan, kan de directeur toch nog naar de rechter stappen voor schadevergoeding. Die wordt toegewezen als de kantonrechter, alle omstandigheden van het geval meewegende, van oordeel is dat het ontslag kennelijk onredelijk was.

De kantonrechtersformule is hier niet van toepassing. Het moet gaan om daadwerkelijk geleden schade. Daarbij kan worden gedacht aan verlies van verdienvermogen, imago-schade, pensioenschade etcetera.

Vragen? Neem contact met ons op!

Delen op