meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Voordeelsontneming

Het terugvorderen van het voordeel dat de veroordeelde heeft genoten van zijn criminele gedrag, gebeurt middels een vordering tot voordeelsontneming. Mr. Ruud Gijsen staat particulieren en ondernemers bij die met zo'n ontnemingsvordering worden geconfronteerd. Het gaat vaak om enorme bedragen, waarvan het verband met hetgeen waarvoor cliënt is veroordeeld ver te zoeken is. Zo'n cliënt heb ik heel wat uit te leggen over dit complexe en abstracte rechtsgebied, waardoor de vordering uiteindelijk vaak grotendeels wordt afgewezen.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Ontnemingsvordering en onderneming

Als er ondernemingsbelangen betrokken zijn levert een ontnemingsvordering grote problemen op. In de eerste plaats zal dan vaak met spoed tegen beslagleggingen dienen te worden geklaagd bij de rechtbank en moeten worden getracht met het Openbaar Ministerie in contact te komen om eventuele vervangende zekerheden te stellen.

Als belangrijke delen van het bedrijfsvermogen worden beslagen, levert dit ook vaak meteen liquiditeitsproblemen op als gevolg van bankbeslagen, onroerend goed dat niet verkoopbaar is, banken die leningen en kredieten opzeggen en klanten en relaties die het vertrouwen opzeggen. Negatieve berichtgeving in de media en op internet speelt een belangrijke en vaak desastreuze rol. 

Een snelle en adequate aanpak met een actieve advocaat is dus van meet af aan vereist.

De ontnemingsprocedure

De ontnemingsvordering kent allerlei benamingen: voordeelsontneming, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, plukze-vordering etc. 

Het is een aparte procedure waarin het door de veroordeelde behaalde voordeel uit de strafbare feiten kan worden ontnomen. De procedure verloopt vaak parallel aan de strafzaak, maar begint vaak ook pas nadat de strafzaak is afgehandeld. 

In de praktijk is er een apart ontnemingsdossier, dat verwijst naar het dossier van de strafzaak. De rechtbank laat het Openbaar Ministerie en verdediging vaak eerst in schriftelijke conclusierondes (als ware het een civiele procedure) de standpunten wisselen, waarna er een inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Ook in de ontnemingsprocedure is ruimte voor nader onderzoek en getuigenverhoren.

Onderhandelen met het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie (B.O.O.M.)

Veel advocaten vergeten dat met de medewerkers en officieren van justitie van het B.O.O.M. goed te onderhandelen is over de ontnemingsvordering. Vaak heeft een cliënt er belang bij dat de zaak niet in de openbaarheid komt of kan de onderneming een jarenlange procedure financieel niet uitzingen en ligt de waarheid in het midden. Schikken is dan, ook in het belang van de werknemers van de onderneming, een reële optie.

Dit kan totdat in er door de rechtbank een beslissing is genomen. Veel rechters zijn echter bereid partijen de ruimte te geven in alle rust te trachten tot een schikking te komen, die in een vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd en waarna de vordering wordt ingetrokken.

Dit kan ook grote voordelen hebben voor de verdachte wiens strafzaak parallel loopt. Ook het verband met de benadeelde partijen dient in dit opzicht niet uit het oog te worden verloren. Immers, als de verdachte de schade aan de benadeelde partij heeft betaald, dient dit van de ontnemingsvordering te worden afgetrokken.

De criteria

Het voert te ver hier het materiële ontnemingsrecht, zoals de rechter het moet toepassen, te bespreken. In zijn algemeenheid zijn de criteria waaraan wordt getoetst in de loop van de afgelopen decennia meer en meer geënt op het civiele recht. Hetzelfde geldt voor de bewijslastverdeling. De verdachte dient aannemelijk te maken dat het vermogen dat hij bezit afkomstig is van legale inkomsten. 

Er heeft een ontkoppeling plaatsgevonden tussen de concrete feiten waarvoor de verdachte terechtstaat en de feiten waarvoor wordt ontnomen. De "een op een"-redenering gaat niet meer op. De hoogte van het ontnemen bedrag wordt op basis van een concrete methode (op transactiebasis) of een abstracte methode (eenvoudige kasopstelling) geschat. 

De zogeheten Geerings-rechtspraak leert ons dat de onschuldpresumptie in het ontnemingsrecht slechts beperkte waarde heeft.

Conservatoir beslag, artikel 94a Wetboek van Strafvordering

Er kan door het Openbaar Ministerie een apart financieel strafrechtelijk onderzoek gedaan worden naar de bezittingen en het vermogen van de veroordeelde. Daarbij kunnen ook conservatoire beslagen worden gelegd.

Vragen? Neem contact met ons op!

Delen op