meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Frauderende werknemer

Frauderende werknemers zijn een nachtmerrie voor veel ondernemers. Een concrete bedreiging voor de onderneming. Daarom leggen wij ons toe op dit onderwerp, dat arbeidsrecht, ondernemingsrecht en strafrecht aan elkaar verbindt. Zonder specialistische kennis van deze rechtsgebieden kan een advocaat u niet goed begeleiden in dit soort zaken. Anderzijds heeft de verdachte werknemer zelf altijd wel een motief of drijfveer over het waarom hij tot zijn of haar daden is gekomen en verdient tevens een goede verdediging.

lees ook ons blog: werknemer verdacht of in detentie, toch geen ontslag!

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Strafrecht en arbeidsrecht

Verdenkt u als werkgever een of meer werknemers van fraude, of wordt u verdacht, dan vermengt zich het arbeidsrecht onmiddellijk met het strafrecht. U zult als werkgever echter zorgvuldig moeten blijven optreden. Omdat de werknemer op de werkvloer ook recht op privacy heeft, kan en mag u niet alle middelen inzetten om het bewijs van uw vermoeden te leveren. Het meteen doen van aangifte is in de meeste gevallen echter evenmin een optie. Dat verstoort de verhoudingen op de werkvloer en levert veel onrust op.

De frauderende werknemer zelf komt ook in een stroomversnelling van opeenvolgende gebeurtenissen. Hij/zij raakt immers vaak op staande voet zijn baan kwijt, zonder recht op een WW-uitkering. Omdat de zonde vaak daarna en nog vaker pas na te zijn gepakt komt, zit hij mogelijk met schuld- en schaamtegevoelens naar familie en vrienden. Vervolgens komt er in veel gevallen ook nog een schadevergoedingsclaim, eventueel voorafgegaan door beslagleggingen, van de werkgever en strafzaak overheen. 

Vormen van fraude door personeel

Voorbeelden van fraude door personeel op de werkvloer zijn talloos. Om er een paar te noemen: 

  • afboeken van voorraden gevolgd door zwarte verkoop;
  • beleggingsfraude, vermogensbeheerfraude';
  • dubbel inboeken van creditfacturen met eigen bankrekeningnummer;
  • onttrekken van gelden ten behoeve van beleggingen, gokken etc;
  • verduistering of diefstal van kasgeld of goederen;
  • niet aanslaan van consumpties of bijvoorbeeld hotelovernachtingen
  • onklaar maken van controle mechanismen of tijdregistratiesystemen

De vraag is of overmatig internetten op de werkvloer ook als fraude (diefstal uren) moet worden gezien. Naar onze mening niet, omdat de werkgever hier wordt geacht zelf de hand aan te kunnen houden.

Spanningsveld

Hier toont zich overigens reeds het spanningsveld dat u als werkgever de privacy van uw werknemers voortdurend in het oog dient te houden, terwijl mede daardoor het de werkgever vaak ontbreekt aan voldoende mogelijkheden om fraude efficiënt op te sporen. Bovendien wordt van de werkgever verwacht de kat niet op het spek te binden en wordt hij geacht in voldoende mate voorzorgs- en controlemaatregelen te treffen zodat werknemers niet in de verleiding worden gebracht te frauderen (goed werkgeverschap).

Hoe pakt u het dan aan?

Bij een vermoeden van fraude is het zaak een efficiënt plan van aanpak op te stellen om snel te achterhalen of het vermoeden juist is en op welke werknemer dit zich richt door anderen of andere afdelingen uit te sluiten. Daarbij dient dan overigens slechts alleen daar waar niet anders mogelijk, de privacy van die andere werknemers in het geding te komen.

De verdachte werknemer dient vervolgens te worden geconfronteerd en de mogelijkheid te krijgen zijn verhaal te doen (hoor en wederhoor), zonder dat hij zich daarin gedwongen voelt of hem onjuiste informatie wordt voorgehouden.

Vervolgens dienen, die reactie van de werknemer meegewogen, de gepaste arbeidsrechtelijke maatregelen te worden getroffen, die van een waarschuwing, berisping tot op non actief stelling en zelfs ontslag op staande voet kunnen variëren Ook dient te worden overwogen om tot conservatoire loonbeslag en beslag op bezittingen van de werknemer over te gaan en een dagvaardingsprocedure tot schadevergoeding op te starten.

Aangifte doen

Tot slot en vaak afhankelijk van het soort en de omvang van de fraude resteert de vraag of ook strafrechtelijke maatregelen worden genomen in de vorm van aangifte bij de politie. Daarmee worden de zaak en de bevindingen overgedragen aan de politie. Zij lossen echter de arbeidsrechtelijke consequenties niet op. Gezegd kan worden dat fraude op de werkvloer een hoge prioriteit krijgt bij de politie.

Onverwachte hoek

De ervaring heeft ons geleerd dat de fraude vaak uit zeer onverwachte hoek komt. Ogenschijnlijk zeer loyale werknemers met lange dienstverbanden, moeten niet te snel worden uitgesloten van een onderzoek of -erger nog- zelfs worden betrokken bij het oplossen van de fraude.

Anderzijds, de werknemer kan betogen dat hij is aangezet, uitgelokt of zelfs gedwongen tot de fraude of geen weerstand kon en hoefde te bieden aan binnen de organisatie van de werkgever ontstane bedrijfscultuur of overwicht van de directie. Ook spelen loyaliteitskwesties richting collega's een belangrijke rol. Het risico bestaat dat de directie wordt ontslagen, omdat ze ervan wordt beticht onvoldoende toezicht en controle hebben uitgeoefend om de fraude te voorkomen of te doen stoppen.

Camera's op de werkvloer

Soms nuttig uit preventief oogpunt, soms nodig om het vermoeden van fraude te bevestigen. In het eerste geval moeten camera's vooral zichtbaar zijn, in het tweede geval niet. Voor beide zal de werknemer echter "gewaarschuwd"  moeten zijn, bijvoorbeeld in zijn contract of in een personeelsreglement.

Voor het plaatsen van een heimelijke camera zal altijd sprake moeten zijn van concrete omstandigheden die het vermoeden van fraude ondersteunen. Het middel zal gericht en niet langer dan gedurende een korte periode ingezet moeten worden (proportionaliteit en subsidiariteit).

Klik hier voor een afspraak om advies over de vraag of in de gegeven situatie het plaatsen van camera's geoorloofd is. Dit voorkomt narigheid achteraf, als de rechter uw beelden niet meeneemt in de beoordeling en de arbeidsovereenkomst niet wordt ontbonden en het salaris moet worden doorbetaald. 

Op vergelijkbare wijze moet worden omgegaan met visitatie en (tas)controles. Het scheelt als in het personeelsreglement is opgenomen dat dergelijke controles ter voorkoming en opsporing van fraude steekproefsgewijs kunnen plaatsvinden.

Fiscale gevolgen

Fraude op de werkvloer kan ook fiscale gevolgen hebben. Omzet die niet is verantwoord dient alsnog te worden verantwoord. Hetzelfde geldt voor de BTW. Samenwerking met uw accountant en fiscalist is dan ook van belang.

Vragen? Neem contact met ons op! 

Delen op